سطح تحصیلات

همراه با همسر
(حداکثر امتیاز ممکن: 140 برای متقاضی اصلی و 10 برای همسر)

بدون همسر
(حداکثر امتیاز ممکن: 150)

زیر دیپلم

0 امتیاز

0 امتیاز

دیپلم

برای متقاضی اصلی، 28
برای همسر، 2

30

دوره یک ساله بعد از دیپلم

برای متقاضی اصلی، 84
برای همسر، 6

90

دوره دو ساله بعد از دیپلم

برای متقاضی اصلی، 91
برای همسر، 7

98

دوره سه ساله یا بالاتر بعد از دیپلم

برای متقاضی اصلی، 112
برای همسر، 8

120

دو مدرک (یا بیشتر) بالاتر از دیپلم، دریافت یکی از این مدارک باید بالای 3 سال طول کشیده باشد.

برای متقاضی اصلی، 119
برای همسر، 9

128

کارشناسی ارشد یا مدرک حرفه‌ای لازم برای یک شغل مجاز

برای متقاضی اصلی، 126
برای همسر، 10

135

دکتری (phD)

برای متقاضی اصلی، 140
برای همسر، 10

150